Privacy bescherming

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om te voldoen aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt in dit document heldere en transparante informatie gegeven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder vindt u de privacy principes van Selfie Remedial Teaching en Coaching en wat u in ieder geval moet weten over wat ik met uw gegevens doe.

 

1. Wat zijn de bedrijfsgegevens van Selfie Remedial teaching en Coaching?

Selfie Remedial Teaching en Coaching

T: 06 48003819

E: selfieremedialteachingencoaching@zeelandnet.nl

Rekeningnummer: NL95 INGB0685768716

KVK-nummer: KVK-nummer 67841821

Annelies Matthijsse-Slabbekoorn is eigenaar en Selfie Remedial Teaching en Coaching, ook is zij de Functionaris Gegevens Beschermer (FGH) van Selfie Remedial Teaching en Coaching

 

 1. Wat is het doel van de gegevensvastlegging?

Met mijn bedrijf Selfie Remedial Teaching en Coaching zet ik mij in om het leerproces van kinderen en jongeren te verbeteren. Dat doe ik met remediërende begeleiding, maar ook door onderzoek te doen en hierover reflecties en of evaluaties te schrijven. Daar heb ik informatie voor nodig. Met persoonlijke gegevens kan ik de ontwikkeling meten en de juiste aanpak en remediërende interventies inzetten en of adviseren. Door middel van onderzoek verzamel ik kwantitatieve (resultaten) en kwalitatieve (procesbeschrijving) resultaten.

 

 1. Welke gegevens worden verzameld?

  Alleen als u dat goed vindt, wordt uw kind door mij begeleid. Dan houd ik een persoonlijk dossier over uw kind bij. In dit dossier staat belangrijke en persoonlijke informatie. Zoals informatie over een leerachterstand, een gedragsprobleem, een leerprobleem en hoe die worden behandeld. Een leerkracht, een intern begeleider of een orthopedagoog kan uw gegevens of uw kind zijn gegevens alleen inzien met uw toestemming. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf en u of uw kind kan dit aangeven op het toestemmingsformulier.

  Welke gegevens worden verzameld:
 • Persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers van de leerling (adres, geboorte datum, school, e-mail adres etc.).
 • E-mailadressen van leerkrachten en of Intern begeleiders uit het Primair Onderwijs en uit het Voortgezet Onderwijs.
 • Anamnese van het betreffende kind/ leerling.
 • Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van CITO- en methode toetsen.
 • Deze persoonlijke gegevens worden verkregen middels met een intakeformulier of een gesprek met ouders en leerkracht.
 • In een Handelingsplan worden deze gegevens verwerkt en tot een plan van aanpak vormgegeven. Middels een tussenevaluatie kan het plan van aanpak bijgesteld worden. Na afloop wordt er een eindevaluatie beschreven en wordt er bekeken welke gestelde doelen behaald zijn (kwantitatief en kwalitatief). Tot slot wordt er besproken of de begeleiding gecontinueerd wordt, wordt overgedragen of gestopt wordt. Dit dossier wordt in een pdf-vorm verstuurd per (beveiligde) mail.
 • Met een reflectieverslag wordt het leerproces beschreven, dit dossier wordt in een pdf-vorm verstuurd per (beveiligde) mail.
 • Bepaalde kwantitatieve resultaten van remediërende methode ongebonden toetsen worden gescoord op een digitale website van de uitgever of volgens een score formulier op papier. De papieren versies worden bewaard in een gesloten archiefkast.

- PI-dictee: papieren scoreformulier

- AVI-toetsen: papieren scoreformulier

- Klepel: papieren scoreformulier

- DMT/EMT: papieren scoreformulier

- RD4: digitale beveiligde website rekenen / pdf uitdraai

- Bareka-rekentoets

 

4. Aan wie worden de gegevens eventueel doorgegeven?

Alleen als leerlingen en of ouders hiervoor toestemming hebben gegeven met het toestemmingsformulier, worden gegevens doorgegeven aan;

 • De betreffende leerlingen en of ouders/verzorgers.
 • De betreffende leerkrachten en of Intern Begeleiders (IB) uit het Primair Onderwijs.
 • De betreffende docenten, Remedial Teachers en of Intern begeleiders uit het Voortgezet Onderwijs.
 • Orthopedagogen, psychologen en of ambulant begeleiders.

Per mail kan de toestemming stopgezet worden op het e-mail adres: selfie@zeelandnet.nl

 

 1. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard, zolang als de leerling begeleid wordt door Selfie Remedial Teaching en Coaching. Als de begeleiding beëindigd wordt, zal ik de dossiers overdragen aan de ouders /verzorgers. Alle digitale gegevens zullen 5 jaar na dato vernietigd worden.

 

 1. Op welke manier worden de vastgelegde persoonsgegevens beveiligd?

Op de volgende manieren worden de verschillende persoonsgegevens beveiligd.

Beveiliging mail

De mail wordt beveiligd verstuurd met een wachtwoord. Het wachtwoord wordt verstuurd per aparte mail, op deze manier is het bericht beveiligd en kan de mail veilig geopend worden

Beveiliging dossiers

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

- ik hanteer vanaf augustus 2019 een Electronische Leeromgeving (ELO) aangesloten bij “Mijn Superkracht”. Na het kennismakingsgesprek wordt een account aangemaakt, waarvoor per mail inloggegevens worden verstuurd.

Op een eenvoudige en duidelijke manier worden de leerlingen via ELO begeleid. Met behulp van deze leeromgeving kan ik communiceren met ouders en leerlingen en vindt alles op een veilige, eenvoudige en gecontroleerde manier plaats. De communicatie vindt plaats via de ELO. Alle informatie is in de ELO terug te vinden. U krijgt alleen nog mails met de mededeling dat er nieuwe informatie is in de ELO.

- ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;

- Ik laat me informeren over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- papieren dossiers worden bewaard in een afsluitbare archiefkast.

 

 1. Op welke manier kunt u inzage hebben, correcties door laten voeren en of verwijdering en het meenemen van eigen gegevens?

U kunt de gegevens makkelijk ontvangen en doorgeven aan een andere organisatie, als u dat zou willen. Op de volgende manier ontvangt u de dossiers en wordt de dataportabiliteit geborgd;

 • In ELO wordt een dossier in concept geplaatst. Annelies Matthijsse-Slabbekoorn zal een akkoord vragen om het dossier definitief te maken. Ook zal zij u melden; “als u vragen of opmerkingen heeft, wilt u dat via de ELO communiceren, zodat zij het dossier aan kan passen waar nodig is.
 • In ELO kunt u uw akkoord geven en eventueel correcties of wensen doorgeven. Ik zal dan de gevraagde correcties doorvoeren en het dossier definitief maken.
 • U kunt via de ELO uw dossiers in een PDF-vorm ontvangen. De dossiers worden ook in de ELO gearchiveerd en bewaard.                                            
 1. Op welke manier kan het recht op intrekking van verleende toestemming uitgevoerd worden?

Wilt u uw toestemming wijzigen of intrekken? Dan kunt u dit per mail melden aan Selfie Remedial Teaching en Coaching met gebruik van het volgende emailadres: selfie@zeelandnet.nl

 

 1. Op welke manier kunt u een klacht indienen?

Met mijn bedrijf Selfie Remedial Teaching en Coaching ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u ook hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan heeft U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Bovenstaande punten brengen met zich mee dat ik in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- enkel de persoonsgegevens gebruik welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- om uw uitdrukkelijke toestemming zal vragen als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- u op de hoogte stel van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.